Vad är FTSE 100? En Komplett Guide

I den spännande världen av finans och investeringar spelar aktiemarknader en avgörande roll för ekonomiers utveckling och företags framsteg. Inom Storbritannien är FTSE 100 en central aktör, och dess betydelse sträcker sig långt bortom ögruppen. Men vad är egentligen FTSE 100, och varför är det så viktigt för både investerare och ekonomiska beslutsfattare? Om du är nyfiken på dessa frågor och vill ha en fullständig insikt i ämnet, så har du hamnat rätt. Denna guide tar dig med på en resa genom FTSE 100, från dess rötter till dess påverkan på den globala ekonomin.

Introduktion till FTSE 100

FTSE 100, som står för ”Financial Times Stock Exchange 100 Index,” är ett aktieindex som omfattar de 100 största börsnoterade företagen baserade i Storbritannien. Indexet grundades redan 1984 av Financial Times och London Stock Exchange (LSE) för att ge en representativ indikator på den övergripande prestandan för det brittiska aktiemarknaden.

Men vad innebär det att vara ”störst”? För att ett företag ska inkluderas i FTSE 100 måste det ha en hög total börsnoterad marknadsvärde, vilket i huvudsak beräknas genom att multiplicera antalet utestående aktier med aktiekursen. Detta innebär att företagen med högre marknadsvärde har större vikt i indexet. Eftersom FTSE 100 bara inkluderar de 100 största företagen av tusentals som handlas på Londonbörsen, ger det en sammanfattande bild av den brittiska aktiemarknadens övergripande hälsa och utveckling.

Det är dock viktigt att notera att FTSE 100 inte bara består av brittiska företag. Många av dessa företag har en global närvaro, vilket gör FTSE 100 till ett mångfacetterat index som påverkas av internationella ekonomiska förhållanden. Dess förmåga att spegla den globala ekonomins dynamik ger det en särskild betydelse och gör det till en betrodd indikator för investerare och analytiker över hela världen.

Sammansättning av FTSE 100

FTSE 100 är inte bara en godtycklig samling av företag; dess sammansättning baseras på strikta kriterier som säkerställer en noggrann representation av den brittiska ekonomin. För att förstå hur företag väljs ut för att ingå i detta prestigefyllda index, låt oss ta en närmare titt på processen bakom dess sammansättning.

  1. Marknadsvärde: Ett av de mest avgörande kriterierna för att inkludera ett företag i FTSE 100 är dess totala marknadsvärde. Detta beräknas genom att multiplicera antalet utestående aktier med aktuell aktiekurs. Ju högre marknadsvärde ett företag har, desto större blir dess påverkan på indexets prestanda. De 100 företagen med högst marknadsvärde kvalificerar sig för att ingå i FTSE 100.
  2. Liquidity (likviditet): Ett annat väsentligt kriterium är handelns likviditet. För att ett företag ska vara en lämplig kandidat för FTSE 100, måste det finnas en tillräcklig mängd handel med dess aktier på börsen. Detta säkerställer att aktierna lätt kan köpas och säljas utan att orsaka stora prisförändringar. Företag med hög likviditet anses vara mer representativa för marknadens övergripande prestation och inkluderas ofta i indexet.
  3. Industriell representation: FTSE 100 strävar efter att ge en balanserad representation av olika sektorer i den brittiska ekonomin. Därför tas det i beaktande att inte för många företag från en specifik bransch dominerar indexet. På så sätt blir FTSE 100 en bättre indikator på hur ekonomin som helhet utvecklas, eftersom det återspeglar flera olika sektorer, inklusive finans, hälsovård, energi, teknik och konsumentvaror.
  4. Regler och årlig omvärdering: För att säkerställa att FTSE 100 fortsätter att vara en aktuell och rättvis representation av marknaden, finns det tydliga regler för hur indexet uppdateras. En årlig omvärdering genomförs där företagen rangordnas efter sina marknadsvärden, och de 100 högst rankade inkluderas i det nya indexet. Företag som har förlorat i marknadsvärde eller hamnat under topp 100 kan tas bort och ersättas med andra mer framgångsrika företag.

Genom att följa dessa kriterier säkerställer FTSE 100 att indexet förblir en pålitlig indikator på Storbritanniens ekonomiska hälsa och ger investerare och analytiker värdefull information om marknadens prestanda.

Utveckling och prestanda

För att förstå FTSE 100:s verkliga betydelse och dess påverkan på investeringsbeslut krävs en insikt i dess historiska utveckling, prestanda över tid och de faktorer som har format dess rörelser. Låt oss dyka in i FTSE 100:s spännande resa genom åren och upptäcka de trender som har påverkat detta inflytelserika aktieindex.

Historisk utveckling: FTSE 100:s ursprung kan spåras tillbaka till 1984, då det introducerades som en indikator för de 100 största börsnoterade företagen på London Stock Exchange. Vid den tiden bestod indexet främst av företag inom traditionella branscher som finans, energi och industri, vilka dominerade den brittiska ekonomin vid den tiden.

Teknologisk boom och förändringar: Under 1990-talet och tidigt 2000-tal genomgick FTSE 100 betydande förändringar på grund av den teknologiska revolutionen och framväxten av internetrelaterade företag. Många traditionella företag tappade i marknadsvärde, medan teknologiföretag som inte fanns med i indexet tidigare började ta plats bland de mest värdefulla företagen i Storbritannien. Denna omvandling visar hur den ekonomiska landskapet ständigt förändras och hur FTSE 100 anpassar sig för att avspegla dessa förändringar.

Finanskrisen 2008: År 2008 drabbades världsekonomin av den globala finanskrisen, vilket hade en drastisk inverkan på FTSE 100. Indexet upplevde en kraftig nedgång när marknaderna störtdök och företagsvärden krympte över hela linjen. Denna kris visade på FTSE 100:s sårbarhet och hur det kan påverkas av globala ekonomiska händelser.

Brexit och geopolitiska påverkningar: Ett annat betydande fenomen som påverkat FTSE 100:s prestanda är Storbritanniens beslut att lämna Europeiska unionen, kallat Brexit. Osäkerheten kring utträdet och dess påverkan på handel och ekonomi skapade volatilitet på marknaderna. FTSE 100:s rörelser påverkades i hög grad av utvecklingen i förhandlingarna och den pågående osäkerheten kring Storbritanniens ekonomiska framtid.

Pandemin och sektorrotation: År 2020 ställdes världen inför en annan utmaning – den globala covid-19-pandemin. Pandemin orsakade en omedelbar och djup påverkan på ekonomin, vilket resulterade i en snabb nedgång på FTSE 100. Samtidigt ledde pandemin till en sektorrotation på marknaderna, där vissa branscher såsom teknik och hälsovård utvecklades väl medan andra, exempelvis turism och detaljhandel, drabbades hårt.

Klimatkris och hållbarhet: De senaste åren har även hållbarhet och miljömedvetenhet fått allt större betydelse på finansmarknaderna. Investerare har börjat prioritera företag som agerar ansvarsfullt i fråga om miljö och samhällsansvar. Denna förändrade investeringsstrategi har påverkat FTSE 100 genom att premiera företag med starka hållbarhetsprinciper och därmed skiftat vikten på vissa företag inom indexet.

Påverkan på den globala ekonomin

FTSE 100 är inte bara begränsad till den brittiska ekonomin; dess påverkan sträcker sig långt bortom landets gränser och har en betydande roll i den globala ekonomiska arenan. Låt oss utforska hur detta inflytelserika aktieindex påverkar den globala ekonomin och varför det har blivit en viktig mätare för internationella investerare och ekonomiska beslutsfattare.

Internationell exponering: Många företag som ingår i FTSE 100 har en betydande internationell närvaro, med omfattande verksamhet i flera länder. Detta innebär att deras ekonomiska resultat påverkas av den globala efterfrågan, handelssituationen och ekonomiska förhållanden i olika regioner. Genom att inkludera sådana internationellt fokuserade företag ger FTSE 100 investerare en möjlighet att exponeras för olika marknader utan att direkt investera i enskilda utländska aktier.

Investerares förtroende och sentiment: FTSE 100 har blivit ett mått på investerares förtroende för den globala ekonomin. När indexet stiger, tolkas det ofta som ett tecken på positiva ekonomiska förhållanden och investerare känner sig mer benägna att satsa på riskabla tillgångar. Å andra sidan kan en nedgång i FTSE 100 utlösa oro bland investerare, vilket kan resultera i försiktiga investeringsbeslut och en dragning mot säkrare placeringar.

Övervakning av ekonomisk stabilitet: FTSE 100 fungerar också som en indikator på den ekonomiska stabiliteten i Storbritannien och indirekt även globalt. När indexet visar styrka och stabilitet, signalerar det att ekonomin är på rätt spår och att investerare har förtroende för dess framtid. Centralbanker och ekonomiska beslutsfattare använder ofta FTSE 100 som en referenspunkt för att bedöma den ekonomiska hälsan och vidta lämpliga åtgärder vid behov.

Signal om geopolitisk risk: FTSE 100 är också känsligt för geopolitiska händelser och politiska beslut som påverkar den globala ekonomin. Till exempel kan handelssamtal, politiska kriser eller stora makroekonomiska händelser påverka indexets prestanda. Därför kan FTSE 100 fungera som en barometer på den geopolitiska risken och vara en tidig varningssignal för potentiella ekonomiska påverkningar.

Investeringsströmmar: FTSE 100 har en märkbar inverkan på investeringsströmmar både inom Storbritannien och från utländska investerare. En positiv utveckling i indexet kan locka till sig utländska investeringar och kapital som strömmar in i brittiska företag och ekonomin som helhet. Å andra sidan kan en negativ utveckling i indexet resultera i kapitalflykt och minska investerarnas förtroende för Storbritannien som en attraktiv marknad.

Sammanfattning

FTSE 100 är inte bara en indikator på den brittiska ekonomins hälsa, utan har blivit en viktig mätare för den globala ekonomin. Dess internationella exponering, betydelse för investerares förtroende och sentiment, övervakning av ekonomisk stabilitet, signal om geopolitisk risk och påverkan på investeringsströmmar gör det till en nyckelkomponent i den globala ekonomiska ekvationen. Investeringar i FTSE 100 påverkar inte bara Storbritanniens ekonomi utan också den bredare internationella ekonomin, och det är denna globala inverkan som gör indexet till ett kraftfullt verktyg och ett viktigt fönster mot den ekonomiska utvecklingen i världen.

By Erik Karlsson

Erik Karlsson är en erfaren och passionerad skribent inom finansiella ämnen. Med en gedigen bakgrund inom ekonomi och investeringar är han dedikerad till att förklara komplexa finansiella begrepp på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Hans skrivstil präglas av tydlighet, noggrannhet och en önskan att dela med sig av kunskap för att hjälpa andra att bli mer finansiellt medvetna. Som en framstående medlem i Beluga Finans-teamet bidrar Erik med omfattande artiklar, guider och analyser om ämnen som aktieindex, börser, finansiell historia, finansiella instrument, pensionssparande och valutahandel. Han strävar alltid efter att ge insiktsfulla perspektiv och handfasta råd som läsare kan dra nytta av i sina ekonomiska beslut.

Lämna ett svar

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.